Concurs de angajare

 

 SC 167_ANUNT gov.ro – FINAL

Nr. 1156/4 din 17.09.2019

A N U N Ț

 

Având în vedere prevederile HG nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167, cu sediul în localitatea București, str. Calea Crângași, nr. 140, sector 6, CIF: 32108141, organizează concursde recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:

 1. ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU: 1 post vacant, perioadă nedeterminată, conform HG nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 17.10.2019, ora 10:00;

– Proba practică în data de 17.10.2019., ora 14:00;

– Proba interviu în data de 18.10.2019., ora 08:00;

Depunerea dosarelor: până la data de 09.10.2019, ora 1500.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– Studii: studii superioare cu examen de licență pentru funcţia de inginer/subinginer, economist;

– Vechime în specialitate în învățământul preunuversitar: minim 3 ani;

– Condițiile generale prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011;

– Cunoștiințe de utilizare și operare PC.

Bibliografie:

1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor,
constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
3. HG 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

4. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

5. O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

6. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
7. ORDIN nr. 5079/ 2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

 • CAPITOLUL III Compartimentul administrativ

 • CAPITOLUL III Personalul nedidactic

 • CAPITOLUL IV Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ

 • CAPITOLUL V Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ

8. LEGEA nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

 CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor;

 CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;

 CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri;

11. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;

 • CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

 • CAPITOLUL II – Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

secţiunea 1 – obligaţii generale;

– secţiunea a 6-a – obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

12. LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI;

13. Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

14. Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

15. PREMIER-sistem informatic economic integrat; Ghid de utilizare. Ecosoft bussines refreshments (se poate consulta la secxretariat).

 1. PAZNIC: 1 post vacant, perioadă nedeterminată, conform HG nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 17.10.2019, ora 10:00;

– Proba interviu în data de 18.10.2019., ora 08:30;

– Depunerea dosarelor: până la data de 09.10.2019, ora 1500.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– Studii: generale/medii;

– Vechime în specialitate: minim 3 ani;

– Condițiile generale prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011;

– Atestat agent de pază.

Bibliografie:

 1. ORDIN nr. 5079/ 2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

 • CAPITOLUL III Compartimentul administrativ

 • CAPITOLUL III Personalul nedidactic

 • CAPITOLUL IV Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ

 • CAPITOLUL V Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ

 1. LEGEA nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

 • CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor;

 • CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;

 • CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;

 • CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri;

 1. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;

 • CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

 • CAPITOLUL II – Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

secţiunea 1 – obligaţii generale;

– secţiunea a 6-a – obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

 1. LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- Secțiunea VI;

 2. HG Nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială Nr. 167, Calea Crângași nr. 140, sector 6, București conform calendarului.

Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale nr. 167, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 15:00, persoană de contact: Șam Elisabeta, telefon: 021.2205770, E-mail: scoala167@yahoo.com

Director,

Oșlobeanu Armaș

 

Nr. 1156/5 din 17.09.2019

A N U N Ț

Având în vedere prevederile HG nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167, cu sediul în localitatea București, str. Calea Crângași, nr. 140, sector 6, CIF: 32108141, organizează concursde recrutare pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante:

ÎNGRIJITOR:1 post temporar vacant, perioadă determinată, conform HG nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 17.10.2019, ora 10:00;

– Proba interviu în data de 18.10.2019., ora 09:00;

– Depunerea dosarelor: până la data de 02.10.2019, ora 1500.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii

-Studii: generale/medii;;

– Vechime în specialitate: minim 3 ani;

– Vechime în muncă: minim 3 ani;

– Condițiile prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011;

– Disponibilitate la program flexibil;.

Tematica:

– Reguli de efectuare a curățeniei în școală;

– Metode de dezinsecție și dezinfecție;

– Comunicarea la locul de muncă.

Bibliografia:

 1. LEGEA nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice– Capitolul II – norme generale de conduită profesională a personalului contractual

 2. LEGEA 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară”(Art.247 – Art.252)

 3. ORDIN 1225/2003 din 24.12.2013 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă.

 4. ORDIN nr. 5079/ 2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

 • CAPITOLUL III Compartimentul administrativ

 • CAPITOLUL III Personalul nedidactic

 • CAPITOLUL IV Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ

 • CAPITOLUL V Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ

 1. LEGEA nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

 • CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor;

 • CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;

 1. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;

 • CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

 • CAPITOLUL II – Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

secţiunea 1 – obligaţii generale;

– secţiunea a 6-a – obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială Nr. 167, Calea Crângași nr. 140, sector 6, București conform calendarului.

Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale nr. 167, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 15:00, persoană de contact: Șam Elisabeta, telefon: 021.2205770, E-mail: scoala167@yahoo.com

Director,

Oșlobeanu Armaș